Phát triển kinh tế gia đình từ nuôi ngao

Khắc phục khó khăn vượt lên chính mình

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2001-2005)

Báo cáo do Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày tại Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.