Phân công các Thành viên HĐ TĐKT TW theo dõi, chỉ đạo các cụm, khối thi đua năm 2014

2/13/2014 3:05:55 PM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

          HỘI ĐỒNG THI ĐUA -                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
         Số: 01 /HĐTĐKT-VI                                                       Hà Nội, ngày 06 tháng  02  năm 2014
      V/v phân công các Thành viên 
HĐ TĐKT TW theo dõi, chỉ đạo các
    cụm, khối thi đua năm 2014.
       
                  Kính gửi: 
                          - Các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các 
                                 Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
                          - Các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua các 
                                 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.       
 
 
          Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp, thống nhất chia lại Khối thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và phân công các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo các cụm, khối thi đua năm 2014 (kèm theo danh sách các đơn vị trong cụm, khối thi đua và bảng phân công chỉ đạo của các thành viên Hội đồng).
 
           Hoạt động của các cụm, khối thi đua và phân công chỉ đạo của các thành viên Hội đồng nêu trên được thực hiện sau khi các cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết hoạt động năm 2013.
 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trân trọng thông báo./.
                                                                                         
Nơi nhận:                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG
- Như trên;                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- TTCP Nguyễn Tấn Dũng                                                                             (Đã ký)
Chủ tịch HĐ TĐKTTW (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan
Phó Chủ tịch Thứ nhất HĐ TĐKTTW (để b/c);
- Các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW :
+ Trưởng ban, Phó Trưởng ban;
+ Các đơn vị thuộc Ban; 
- Lưu: VT, VI.                                                                                                    Trần Thị Hà
 
 
PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG
CHỈ ĐẠO CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số  01 /HĐTĐKT-VI, ngày 06 / 02  / 2014)

STT

Cụm, Khối thi đua

Thành viên Hội đồng

TĐKT Trung ương

1.

Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương

 

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.

Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3.

Cụm các tỉnh Tây Nguyên

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an.

4.

Cụm các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc

Đ/c Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

5

Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

6.

Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

7.

Cụm các tỉnh Duyên hải miền Trung

Đ/c Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

8.

Cụm các tỉnh Miền Đông Nam bộ

Đ/c Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

9.

Cụm các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Đ/c Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

10.

Khối bộ, ngành kinh tế

Đ/c Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

11.

Khối bộ, ngành nội chính

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

12.

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

13.

Khối các bộ, ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội

Đ/c Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

14.

Khối ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội

Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

15.

Khối Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương

16.

Khối các cơ quan của Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương

17.

Khối bộ, ngành tổng hợp

Đ/c Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

 

18.

Khối Tập đoàn kinh tế

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

19.

Khối Tổng công ty Nhà nước

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 
 
 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 
THUỘC 10 KHỐI THI ĐUA BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TW 
(Kèm theo Công văn số  01 /HĐTĐKT-VI, ngày 06  / 02 / 2014)
 
 
I. Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế, gồm:
1. Bộ Công Thương
2. Bộ Giao thông Vận tải
3. Bộ Tài nguyên Môi trường
4. Bộ Thông tin - Truyền thông
5. Bộ Xây dựng
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
8. Kiểm toán Nhà nước
9. Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
- Thêm Kiểm toán Nhà nước từ Khối Thi đua các bộ, ngành nội chính
 
II. Khối Thi đua các bộ, ngành nội chính, gồm:
1. Bộ Quốc phòng
2. Bộ Công an
3. Bộ Tư pháp
4. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
5. Toà án Nhân dân tối cao
6. Thanh tra Chính phủ
7. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
- Chuyển Kiểm toán Nhà nước về Khối các bộ, ngành kinh tế
III. Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội, gồm:
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
3. Hội Nông dân Việt Nam
4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
5. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
6. Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 
IV. Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hoá - xã hội, gồm:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch 
3. Bộ Y tế
4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. Bộ Khoa học - Công nghệ
6. Bộ Ngoại giao
7. Đại học Quốc gia Hà Nội
8. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 
- Chuyển Ủy ban Dân tộc về Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp
- Thêm Bảo hiểm Xã hội từ Khối Thi đua các ngành khoa học - văn hóa - xã hội
 
V. Khối Thi đua các ngành khoa học - văn hoá - xã hội, gồm:
1. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
3. Liên hiệp  các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam
4. Viện Khoa học và Công nghệ  Việt Nam
5. Viện Khoa học xã hội Việt Nam
6. Đài Truyền hình Việt Nam
7. Đài Tiếng nói Việt Nam
8. Thông tấn xã Việt Nam
 
- Chuyển Bảo hiểm Xã hội về Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hoá - xã hội
 
VI. Khối Thi đua Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng, gồm:
1. Ban Tổ chức Trung ương
2. Ban Đối ngoại Trung ương
3. Ban Tuyên giáo Trung ương
4. Ban Dân vận Trung ương
5. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
6. Ban Nội chính Trung ương
7. Ban Kinh tế Trung ương
8. Văn phòng Trung ương Đảng
 
- Tách Khối thi đua các cơ quan Đảng thành 02 Khối: Khối Thi đua Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng và Khối Thi đua các cơ quan của Đảng.
- Bổ sung Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương vào Khối Thi đua Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng.
 
VII. Khối Thi đua các cơ quan của Đảng, gồm:
1. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
2. Báo Nhân dân
3. Tạp chí Cộng sản
4. Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật
5. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
6. Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương
 
- Tách Khối thi đua các cơ quan Đảng thành 02 Khối: Khối Thi đua Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng và Khối Thi đua các cơ quan của Đảng.
 
VIII. Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp, gồm:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. Bộ Tài chính
3. Bộ Nội vụ
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
6. Văn phòng Chủ tịch nước
7. Văn phòng Quốc hội
8. Văn phòng Chính phủ
9. Ủy ban Dân tộc
 
- Thêm Ủy ban Dân tộc từ Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội.
 
IX. Khối Thi đua các Tập đoàn, gồm:
1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4. Tập đoàn Dệt may Việt Nam
5. Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
6. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
7. Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
8. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 
- Tách Khối thi đua các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước thành 02 Khối: Khối Thi đua các Tập đoàn và Khối Thi đua các Tổng công ty Nhà nước.
 
X. Khối Thi đua các Tổng công ty nhà nước, gồm:
1. Tổng công ty Thép Việt Nam
2. Tổng công ty Giấy Việt Nam
3. Tổng công ty Công nghiêp Xi măng Việt Nam
4. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
5. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
6. Tổng công ty Hàng không Việt Nam
7. Tổng công ty Lương thực Miền Nam
8. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc
9. Tổng công ty Cà phê Việt Nam
10. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 
- Tách Khối thi đua các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước thành 02 Khối: Khối Thi đua các Tập đoàn và Khối Thi đua các Tổng công ty Nhà nước.
 
 
     DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 
THUỘC 09 CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công văn số   01  /HĐTĐKT-VI, ngày  06  /  02 / 2014)
 
I- Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương: 
1. Thành phố Hà Nội 
2. Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thành phố Hải Phòng 
4. Thành phố Đà Nẵng
5. Thành phố Cần Thơ
 
II- Cụm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng: 
1. Tỉnh Vĩnh Phúc 
2. Tỉnh Bắc Ninh 
3. Tỉnh Hải Dương 
4. Tỉnh Hưng Yên 
5. Tỉnh Quảng Ninh
6. Tỉnh Hà Nam
7. Tỉnh Nam Định
8. Tỉnh Thái Bình 
9. Tỉnh Ninh Bình
                      
III- Cụm các tỉnh Tây Nguyên: 
1. Tỉnh Đăk Lăk
2. Tỉnh Gia Lai
3. Tỉnh Kom Tum
4. Tỉnh Lâm Đồng
5. Tỉnh Đăk Nông
                         
IV- Cụm các tỉnh miền Núi Biên giới phía Bắc: 
1. Tỉnh Sơn La 
2. Tỉnh Lai Châu 
3. Tỉnh Điện Biên
4. Tỉnh Lào Cai 
5. Tỉnh Hà Giang
6. Tỉnh Cao Bằng
7. Tỉnh Lạng Sơn
 
V- Cụm các tỉnh Trung du và miền Núi phía Bắc: 
1. Tỉnh Hòa Bình 
2. Tỉnh Bắc Kạn
3. Tỉnh Phú Thọ 
4. Tỉnh Bắc Giang 
5. Tỉnh Thái Nguyên 
6. Tỉnh Tuyên Quang
7. Tỉnh Yên Bái
     
VI- Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ: 
1. Tỉnh Thanh Hoá 
2. Tỉnh Nghệ An 
3. Tỉnh Hà Tĩnh 
4. Tỉnh Quảng Bình 
5. Tỉnh Quảng Trị
6. Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
VII- Cụm các tỉnh Duyên Hải miền Trung: 
 
1. Tỉnh Quảng Nam 
2. Tỉnh Quảng Ngãi 
3. Tỉnh Bình Định 
4. Tỉnh Phú Yên 
5. Tỉnh Khánh Hòa 
 
VIII- Cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ: 
1. Tỉnh Đồng Nai 
2. Tỉnh Bình Dương 
3. Tỉnh Bình Phước 
4. Tỉnh Tây Ninh 
5. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. Tỉnh Bình Thuận
7. Tỉnh Ninh Thuận
 
IX- Cụm các tỉnh miền Tây Nam bộ:
1. Tỉnh Tiền Giang 
2. Tỉnh Long An 
3. Tỉnh Bến Tre 
4. Tỉnh Trà Vinh
5. Tỉnh Vĩnh Long
6. Tỉnh Đồng Tháp
7. Tỉnh Hậu Giang 
8. Tỉnh Sóc Trăng 
9. Tỉnh Bạc Liêu
10. Tỉnh Kiên Giang 
11. Tỉnh An Giang
12. Tỉnh Cà Mau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại