Hội nghị “Nâng cao chất lượng hoạt động Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương”

8/27/2014 4:46:48 PM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

(BTĐKT) - Sáng nay (27/8), tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương”. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sau một thời gian triển khai thực hiện điều chỉnh phân chia và tổ chức hoạt động của 10 khối Thi đua Trung ương đến nay hầu hết các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương đã phân chia các cụm, khối trực thuộc, nhiều đơn vị đã xây dựng được quy chế bình xét, tiêu chí thi đua khen thưởng phù hợp với ngành lĩnh vực quản lý. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua theo khối đã tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ, ngành trong việc quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt từ năm 2013, thông qua hoạt động khối thi đua, nhận thức của Ban cán sự, Đảng đoàn, Đảng uỷ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đã được nâng lên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng và đối với hoạt động của Khối thi đua. Tiêu biểu như Toà án nhân dân tối cao ban hành bảng chấm điểm thi đua áp dụng với Toà án nhân dân cấp tỉnh và huyện, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ tiêu chí thi đua về thực hiện cải cách hành chính... 
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong hoạt động thi đua của các cụm, khối như:  Lãnh đạo Khối thi đua thiếu thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát; lượng hóa khi so sánh còn lúng túng; kiểm tra chéo về mức độ hoàn thành chính trị từng đơn vị chưa được quan tâm sâu sắc; hình thức suy tôn còn nể nang; tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn bất cập, một số Khối thi đua còn có tư tưởng cào bằng, đối với từng Bộ, ngành, đơn vị phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều...
 
Các đại biểu đề xuất:  Cần đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai minh bạch thông qua việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến và đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua; cụ thể hoá một số tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Khối thi đua. 
 
Cụ thể: Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động khối thi đua, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong các phong trào thi đua của các đơn vị. Trực tiếp chỉ đạo các phong trào thi đua, kiện toàn bộ máy công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời có mức kinh phí thỏa đáng cho bộ máy làm thi đua khen thưởng.
 
Mặt khác, phải tăng cường nghiệp vụ công tác của bộ máy làm thi đua khen thưởng. Bởi, đây chính là đội ngũ nòng cốt để nghiên cứu nội dung, hình thức, xây dựng tiêu chí, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, suy tôn tránh làm chung chung.
 
 Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua phải cụ thể, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia; kiểm tra đánh giá, nuôi dưỡng phong trào, sâu sát cơ sở để nhân rộng các mô hình tiêu biểu.
 
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nâng cao chất lượng Khối thi đua phải làm tốt công tác thẩm định, suy tôn đúng, tránh nể nang hình thức, công bằng, chính xác. Khi thẩm định xong phải nâng cao tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến để học tập và trao đổi kinh nghiệm.
 
Tăng cường vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của cụm, khối thi đua sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị, đảm bảo các nội dung các tiêu chí thi đua chủ yếu và khung điểm đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động của khối về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của khối trưởng, khối phó và các thành viên trong khối.
Hoài Thanh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại