CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI TỈNH HÀ TĨNH VỚI SÁNG KIẾN BỔ SUNG THÊM TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

8/21/2018 10:52:10 AM
Xây dựng Nông thôn mới

Ông Trần Huy Oánh với cương vị Chánh Văn phòng Điều phối, trực tiếp điều hành chung hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh cùng tập thể Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nỗ lực, cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát cơ sở nên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Trung ương.

  Văn phòng Điều phối đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối, phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. 

Đạt được kết quả như vậy, phần không nhỏ là do Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Trước hết là công tác tuyên truyền, ông đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các mô hình điển hình, các cơ chế chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận người dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội nông dân tỉnh xây dựng kịch bản và thực hiện Chương trình "Nông thôn ngày mới" tại các huyện, thành phố, thị xã và ghi hình phát trên các sóng truyền hình; tham gia thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng Trang thông tin điện tử "nongthonmoihatinh.vn" với nhiều nội dung đa dạng, phong phú về các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay trong sản xuất, các  hoạt động về xây dựng nông thôn mới trong và ngoài tỉnh đến nay đã thu hút gần 20 triệu lượt người truy cập; ...; In ấn trên 15.000 tờ rơi về 10 tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 5 tiêu chí vườn mẫu, 19 tiêu chí nông thôn mới, in 15.000 cuốn sổ tay các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới...; sở dĩ có thêm 10 tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 5 tiêu chí vườn mẫu xuất phát từ hai đề tài xây dựng “Vườn mẫu” và đề tài “Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” của ông Trần Huy Oánh. Nhờ có quan điểm đúng, chỉ đạo quyết liệt, cách làm sáng tạo nên công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh đã thật sự làm chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức, ý thức, kiến thức thực hiện Chương trình nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân. 
Để triển khai có hiệu quả, ông trực tiếp chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, các cơ chế chính sách mới; văn hóa ứng xử giao tiếp; kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức KHKT về trồng cây ăn quả, rau củ quả và hướng dẫn áp dụng phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới và Cơ sở dữ liệu thực hiện trên 235 xã trên địa bàn toàn tỉnh; tập huấn về kiến thức về Tư vấn viên xây dựng mô hình kinh tế, kết nối thị trường - Khởi tạo doanh nghiệp, văn hóa ứng xử cộng đồng, 120 giá trị sống cho đối tượng cán bộ từ tỉnh, huyện, xã giáo viên, chủ mô hình, Giám đốc Hợp tác xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác,...  Xây dựng 2 trong 9 Chuyên đề và trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng các khoá đào tạo cán bộ làm công tác nông thôn mới và lớp giảng viên nguồn cấp huyện do Trường Chính trị Trần Phú chủ trì; xây dựng các chuyên đề và trực tiếp tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ cốt cán cấp huyện, xã theo Chương trình, kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới.
Là người tâm huyết với xây dựng nông thôn mới, để có căn cứ thực hiện ông tham mưu các văn bản hướng dẫn và thành lập hệ thống tổ chức, chương trình, cế hoạch; cơ chế huy động, quản lý, sử dụng và hỗ trợ nguồn vốn thực hiện chương trình; quy định định mức sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới; các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn liên ngành, chủ trì tổ chức rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới và bố trí các cán bộ trực tiếp xuống các xã tiêu chí thấp, xã đăng ký đạt chuẩn trong năm để giúp đỡ, hỗ trợ nhóm xã này đạt kết quả. Tổ chức rà soát, kiểm tra các xã đăng ký đạt chuẩn của các năm, đảm bảo yêu cầu, hiệu quả cao. Ông còn chủ trì phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh ban hành, hướng dẫn liên ngành hướng dẫn sử dụng, cấp phát và thanh quyết toán các nguồn vốn thực hiện chương trình; xây dựng sổ tay lập kế hoạch, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cho cấp xã; xây dựng sổ tay cơ chế chính sách trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; chuẩn bị nội dung và bố trí địa điểm các cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, tham mưu ban hành các văn bản cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng, phân công các đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, hướng dẫn giúp đỡ và phát hiện những tồn tại vướng mắc ở địa bàn để kịp thời tháo gở; đôn đốc các sở ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và tổng hợp một cách kịp thời để báo cáo Ban Chỉ đạo. Nhận thấy việc hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ông tham mưu UBND tỉnh ký kết biên bản hợp tác với Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc, với Viện chiến lược và Chính sách phát triển Nông nghiệp nông thôn, IFAD Việt Nam, IMPP Hà Tĩnh. Tham mưu chỉ đạo Sở, ngành ban hành Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; thiết kế mẫu định hình một số công trình trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời ông còn tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia nhận đỡ đầu, tài trợ các xã xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 112 tổ chức, đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu cho 175 xã, với số tiền trên 878,665 tỷ đồng, qua đó góp phần quan trọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Từ đề tài xây dựng “Vườn mẫu” và đề tài “Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” của mình, ông chỉ đạo xây dựng mô hình điểm Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu để nhân rộng, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tính thuyết phục cao; đến nay toàn tỉnh có 1.065 thôn lập, phê duyệt phương án dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 130 thôn đạt chuẩn; 7.578 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó 1.787 vườn đạt chuẩn; được Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Ban cố vấn nông thôn mới Trung ương đánh giá cao. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là mô hình có tính tổng hợp các tiêu chí nông thôn mới, là mẫu hình chuẩn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp làng quê Việt. Đặc biệt, sau quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tình làng nghĩa xóm được gắn bó bền chặt hơn, ý thức của mỗi người dân được nâng lên rõ rệt.  Đến nay, nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã trở thành điểm du lịch về miền quê nông thôn mới, cũng là điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm của các địa phương và Ban cố vấn nông thôn mới Trung ương lấy Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh làm điểm để nhân rộng toàn quốc.
Với những đóng góp cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Huy Oánh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; ngoài ra, từ năm 2011 -2016 đều được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng Bằng khen; ba lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và năm 2016 là Điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.
Vũ Văn Sơn 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại