Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

12/21/2018 2:53:54 PM
Tin Ban TĐKTTƯ

2974/TB-BTĐKT

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5561/Default.aspx

 

2698/KH-BTĐKT

Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2018

banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5560/Default.aspx

 

39/QĐ-BTDKT

Về việc ban hành Quy định tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5557/Default.aspx

 

92/QĐ-BTDKT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTDKT

banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5558/Default.aspx

 

 

 

2136/QĐ-BTDKT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTĐKT

http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5559/Default.aspx

 

 

 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...