Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban

8/23/2019 11:31:16 AM
15 năm thành lập ban tdkt

(BTĐKT) - Sáng 22/8, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ báo công với Bác nhân dịp 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 83/SL đặt ra Viện Huân chương thuộc Phủ Chủ tịch 17/9/1947 - 17/9/2019) và 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019). Dự Lễ báo công có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đọc lời báo công dâng Bác.

Ngay trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhân dân, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã nhận thấy vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước để giải quyết nhiệm vụ cấp bách như chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngày 17/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 83/SL thành lập Viện Huân chương trực thuộc Chủ tịch phủ, với nhiệm vụ: “Giúp Chủ tịch nước nghiên cứu ban hành các chế độ, thể lệ khen thưởng Huân chương, Huy chương, xét duyệt, đặt sản xuất và cấp phát các loại Huân chương, Huy chương”. Sau 56 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Viện Huân chương, ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, trong đó nhấn mạnh: Củng cố hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Thực hiện chỉ chị của Bộ Chính trị, ngày 25/8/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2004/NĐ-CP về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, là cơ quan thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước; thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 
 
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Lễ báo công dâng Bác.
 
Đến nay, sau 15 năm được thành lập, bộ máy tổ chức của ngành Thi đua - Khen thưởng nói chung và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hiện có 8 vụ, đơn vị, bao gồm: Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp; Vụ Thi đua, Khen thưởng các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương; Vụ Thi đua, Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Ban; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Trung tâm Tin học và Tạp chí Thi đua Khen thưởng với tổng số gần 100 công chức, viên chức và nhân viên, trong đó có 06 chuyên viên cao cấp, 36 chuyên viên chính. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Thi đua - Khen thưởng cũng từng bước được kiện toàn với trên 1.400 cán bộ, công chức ở các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành không ngừng được nâng cao về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.  
 
Chặng đường 15 năm xây dựng, phát triển. Từ khi thành lập Ban năm 2004 đến nay và truyền thống 72 năm ngày thành lập Viện Huân chương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng; luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đúng định hướng, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, tính giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2005, 2013; tham mưu trình Bộ Chính trị Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Tham mưu tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc (lần 7, 8 và 9), để tổng kết phong trào thi đua qua các giai đoạn và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động 05 phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt: “Cả nước hướng tới nghìn năm Thăng Long Hà Nội” ; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và mới đây nhất là phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn đôn đốc các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2018, Ban đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh 700 điển hình tiên tiến qua các giai đoạn trong cả nước.
 
Công tác khen thưởng luôn được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành. Việc thẩm định hồ sơ khen thưởng đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự lan tỏa sâu rộng từ thành phố đến nông thôn, từ vùng sâu đến hải đảo, biên cương của Tổ quốc, tạo nên niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được. Từ đó đã lôi cuốn, động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới đạt thành tựu to lớn hơn, đưa đất nước từng bước tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 
Nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Thi đua - Khen thưởng, của các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đi trước trong 15 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hôm nay đang cố gắng phấn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. 
 
Báo công dâng Bác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Trần Thị Hà cùng toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xin hứa:
Một là, tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; có nhiều đổi mới về thi đua, khen thưởng.
 
Hai là, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của các bộ, ngành, địa phương trong thời kỳ mới. 
 
Ba là, tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. 
Bốn là, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp... góp phần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, phát huy được tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng. 
 
Năm là, tiếp tục tham mưu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trước mắt tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tự hào với truyền thống 15 năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nguyện nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ giao, thực hiện tốt chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
 
 
Đoàn cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vào Lăng viếng Bác.
 
Hoài Thanh
Quay lại | Lên đầu trang